سایت همسریابی موقت هلو


شرایط صيغه شيدايي چگونه است؟

گوش میدی حتما؟!! از ترسم زبونم به من من افتاده بود اخه شيدايي صيغه یاب که ادم خوش سابقه ای نبود اره اره ماشین و کشید کنار و ترمز کرد زل زده بودم.

شرایط صيغه شيدايي چگونه است؟ - شيدايي صيغه


سایت صيغه شيدايي

 

دروغ گفت که چی بشه؟!! نمی دونستم خوشحال باشم که مهرسا خوبه یا گریه کنم و استرس داشته باشم که این موجود چیکارم داره نالیدم پس کجا داری می بری من و؟! گفتم که کارت دارم با ترس اسمش و صدا زدم شيدايي صيغه یابی!!؟ نترس کاریت ندارم می خوام حرف بزنیم فقط چه حرفی؟!!

اخه شيدايي صيغه یاب که ادم خوش سابقه ای نبود

زود باش نگه دار همین جا بگو حرفات و . گوش میدی حتما؟!! از ترسم زبونم به من من افتاده بود اخه شيدايي صيغه یاب که ادم خوش سابقه ای نبود اره اره ماشین و کشید کنار و ترمز کرد زل زده بودم تو چشماش نگام کرد و گفت بابت اتفاق اون شب معذرت می خوام شاید شاید حالم دست خودم نبود از یاداوری شب عروسی شيدايي صيغه یابی و مهرسا اخمام به طرز فجیهی درهم شد هرچی که نفرت تو وجودم بود منتقل کردم به چشمام و همه رو در یک نگاه کوبیدم تو چشماش . با زهرخند مخصوص خودم گفتم هه دست خودت نبود؟!! اگه اراد و شيدايي صيغه یابی نیومده بودن جواب اتفاقای بعدی رو کی می خواس بده؟!! یه آن صدام به اوج رفت و تبدیل به داد شد حالی که دست صاحبش نبود یاا شرمندگی بعددددش؟؟؟!

صدام اونقد شيدايي صيغه بود که دستش و گذاشت رو گوشاش

با نفرت چشم ازش گرفتم چند ثانیه ای به سکوت گذشت اون صحنه مقابل چشمام تکرار شد مرور شد دوباره اتیش زد و نابود کرد . صورتش زیر نور مهتاب سایه روشن خورده بود و چشماش که با چشمام چند سانت فاصله داشت عین لبه ی شمشیر تیز برق می زد بعدم صحنه ی زیرمشت ولگد اراد له شدنش . با صداش به خودم اومدم . با وقاحت و پرویی تمام گفت با من ازدواج می کنی؟؟! ؟ بگم شاخ گوزن دراوردم اصلا دروغ نگفتم بهت و عصبانیت با هم قاطی شد و نتیجش شد یه صدای شيدايي صيغه و گوش خراش . چییییییی؟!! چی بلغور کردی نکبتتتتت؟؟!! صدام اونقد شيدايي صيغه بود که دستش و گذاشت رو گوشاش و سرش و عقب کشید . اوی چرا رم کردی؟؟؟! من تورو دوس دارم و به هرر قیمتی تو مال من میشی . فهمیدی کوچولو؟؟!! باااید با من ازدواج کنی . دیگه خونم داشت به جوش میومد دهه برو رد کارت اقاای مثلاا!!!! محترم.

اولا اگه قرار باشه ترشی خودم و بگیرم حاضر نیستم حتیییی چند ساعت به عنوان شوهر تحملت کنم ثانیاا من واژه ای به اسم بااید ن د ا ر م شیرفهم شددددد؟؟؟! به زور صدام و پایین نگه داشته بودم چه پررو بود این نه اصلا به پرو گفته بود زکی . خواستم درو شيدايي صيغه یاب کنم و پیاده شم اما شوک بعدی هم وارد شد در قفل بود . با شيدايي صيغه ای گفتم شيدايي صيغه سایت کننننن این درر لعنتی رو با ارامشی که کفری ترم می کرد گفت من هنوز حرفام تموم نشده من جواب حرفایی که زدی رو دادم و دیگههه اعصاب یه مضخرف دیگه رو ندارمم شيدايي صيغه سایت کن این لعنتی رو تا حرفامو نگفتم شيدايي صيغه سایت نمی کنم منو از دست این وحشی بی حیا ی مارموز کثافت رها کن نالیدم بنال .

تو چشمای بی بند و بار شيدايي صيغه یاب

با اون چشمای مسخرش نگام کرد و گفت ببین خانم کوچولو اینی که گفتم برای نظرسنجی از شما نبود تاکید می کنم که حتما و باید خانوم من شمایی دوباره نفرت چنگ زد تو چشمام و چنگالاش و فرو کرد تو چشمای بی بند و بار شيدايي صيغه یاب . سه روز هم وقت داری جواب مثبتت و بدی عمرا هرچی گفتم که در جریان باشی که اگه جوابت زبونم لال منفی بود هم تورو می کشم هم خودم و .

این در کوفتی رو سایت صيغه شيدايي کن

بعد هیستیریک خندید و بین خندش گفت که تو اون دنیا روحمون به هم برسه ینی خون خونم رو می خورد سعی کردم اروم باشم و حرف بزنم می دونستم اگه دیونه ترش کنم غیر ممکنه اینجوری بذاره برم چرندیاتت اگه تموم شد این در کوفتی رو سایت صيغه شيدايي کن. دوباره هیستیریک خندید داشتم از خندش عوق می زدم نجاتم بدههه از این برزخ. درو سایت صيغه شيدايي کرد و گفت یادت نره فقط سه روز. . پیاده شدم و درو محکم کوبیدم به هم که صدای کوبیده شدنش شيدايي صيغه شد. . گاز ماشین رو گرفت صدای شيدايي صيغه ای لاستیک ها شيدايي صيغه شد و از اونجا گم شد. با اعصابی اش و لاش گوشیم و از کیفم در اوردم و شماره ی شيدايي صيغه موقت رو گرفتم.

فعلا تنها کسی که می تونست اعصاب اشفتم رو سامان بده شيدايي صيغه موقت بود. با دومین بوق برداشت سلام خانمم کجا موندی پ؟! خیلی وقته منتظرتما. . حالم انقد بد بود که فقط تونستم سلام بدم. . سلام. . انگار پی به وضع بدم برد و با نگرانی گفت چی شده عزیزم؟! اتفاقی افتاده؟!! شيدايي صيغه موقت سوال نپرس. . فقط بیا به ادرسی که میدم. چشم میام ولی اخه نگرانم کردی بگو چی شده. . با کلافگی نالیدم. .

مطالب مشابه


آخرین مطالب